ΝΕΑ

Δράση ΕΣΠΑ & Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

23.09.2016

ΕΣΠΑ Ευρεσιτεχνίες ευρεσιτεχνία

Η δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» του ΕΣΠΑ στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας.

Δράση ΕΣΠΑ & Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

Με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές. Η δράση αφορά στην παροχή ενίσχυσης για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία σε:

Μεμονωμένες επιχειρήσεις

Ομάδες επιχειρήσεων

Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ απευθύνεται σε επιχειρήσεις, που μπορούν να ανήκουν σε όλες τις κατηγορίες με βάση το μέγεθός τους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες) αλλά και σε ερευνητικούς οργανισμούς, ενώ οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων χρηματοδοτεί δαπάνες απόκτησης Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, σε Εθνικό ή Διεθνές επίπεδο, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς οργανισμούς να αξιοποιήσουν τις πατέντες τους με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας είναι τίτλοι προστασίας με διάρκεια 20 έτη, που χορηγούνται στον δικαιούχο για μια νέα επινόηση, που εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής. Μια επινόηση μπορεί να κατοχυρωθεί με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, μεμονωμένα ή με ενιαίες διαδικασίες, στο Ευρωπαϊκό ή το Διεθνές Γραφείο.

Η συγκεκριμένη δράση του ΕΣΠΑ θα υλοποιηθεί σε 3 κύκλους προκήρυξης και πιο συγκεκριμένα:

Κύκλος Α – Σεπτέμβριος 2016, με χρηματοδότηση ύψους 126.000.000€
Κύκλος Β – Σεπτέμβριος 2017, όπου η χρηματοδότηση θα είναι ύψους 84.000.000€
Κύκλος Γ – Σεπτέμβριος 2018, με τον τελευταίο κύκλο να ανέρχεται στα 70.000.000€

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-9358482 για να ενημερωθείτε σχετικά με την κατοχύρωση της Ευρεσιτεχνίας σας με Δίπλωμα, ώστε να επωφεληθείτε ουσιαστικά από τη συγκεκριμένη δράση του ΕΣΠΑ, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας.