Ευρεσιτεχνίες

Ευρεσιτεχνίες

Όλη η διαδικασία αίτησης & χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.

Η βασική προστασία της τεχνολογικής καινοτομίας

Το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας είναι τίτλος προστασίας με διάρκεια 20 έτη, που χορηγείται στον δικαιούχο για μια νέα επινόηση, που εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής.

Ως επινόηση μπορεί να ορισθεί είτε ένα προϊόν, είτε μια μέθοδος παραγωγής προϊόντος, είτε μια βιομηχανική εφαρμογή. Η διάρκεια των 20 χρόνων αρχίζει την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης για Δ.Ε.. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως, είναι να ανανεώνεται κάθε χρόνο, τόσο στο στάδιο της αίτησης, όσο και μετά από τη χορήγησή του. Η ανανέωση επιτυγχάνεται με την καταβολή των ετησίων τελών προστασίας.

Παράλληλα με την κατάθεση για την απόκτηση ελληνικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας συστήνεται στους εφευρέτες, σε περίπτωση που επιθυμούν Ευρωπαϊκή προστασία (EP) ή προστασία σε Διεθνές επίπεδο (PCT), να προβαίνουν άμεσα στην υποβολή της αντίστοιχης αίτησης, καθώς έτσι μπορούν να εκμεταλλευτούν την διεθνή προτεραιότητα του ενός έτους, που μετρά από την ημερομηνία υποβολής της αντίστοιχης ελληνικής αίτησης και όχι από την ημερομηνία απονομής του διπλώματος.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕ

Η απονομή διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε μία επινόηση θεωρείται δικαιολογημένη, μόνο όταν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι η επινόηση να είναι νέα, να έχει εφευρετικό βήμα και να επιδέχεται βιομηχανικής εφαρμογής.

  • Νέα θεωρείται μία εφεύρεση εάν δεν ανήκει στη στάθμη της τεχνικής.
  • Εφευρετική δραστηριότητα θεωρείται ότι εμπεριέχει μία εφεύρεση εάν, σύμφωνα με την κρίση ενός ειδικού, δεν προκύπτει με εμφανή τρόπο από τη στάθμη της τεχνικής.
  • Βιομηχανική εφαρμογή θεωρείται ότι έχει μία εφεύρεση εάν το αντικείμενο της μπορεί να παραχθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας.

Ο ορισμός του νέου και της στάθμης της τεχνικής έχει απόλυτο χαρακτήρα, δηλαδή η στάθμη της τεχνικής περιέχει κάθε τι που είναι γνωστό οπουδήποτε στον κόσμο (παγκοσμίως) από γραπτή ή προφορική περιγραφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, από οποιοδήποτε πρόσωπο, πριν την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση Δ.Ε. (ή την ημερομηνία προτεραιότητας που διεκδικεί ο καταθέτης). Στον απόλυτο χαρακτήρα του νέου ισχύουν δύο εξαιρέσεις:

(i) αν η προηγούμενη αποκάλυψη της εφεύρεσης έχει πραγματοποιηθεί μέσα στους έξι μήνες πριν την κατάθεση της αίτησης για χορήγηση Δ.Ε. και έγινε από καταχρηστική ενέργεια σε βάρος του αιτούντος ή του δικαιοπαρόχου του, και
(ii) αν η προηγούμενη αποκάλυψη της εφεύρεσης έγινε μέσα στους έξι μήνες πριν από την κατάθεση της αίτησης για χορήγηση Δ.Ε. από τον ίδιο τον καταθέτη ή τον δικαιοπάροχό του με παρουσίασή της σε επίσημα αναγνωρισμένη έκθεση κατά την έννοια της Σύμβασης για τις διεθνείς εκθέσεις (Σύμβαση Παρισίων, 22 Νοεμβρίου 1928).

Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο δικαιούχος πρέπει να δηλώσει κατά την κατάθεση της αίτησης ότι η εφεύρεση του έχει παρουσιασθεί σε έκθεση και να προσκομίσει την σχετική βεβαίωση. Τονίζεται ότι εκτός από τις δύο αυτές εξαιρέσεις οποιαδήποτε δημοσίευση της εφεύρεσης πριν από την ημερομηνία της κατάθεσης, ακόμα και αν έγινε από τον ίδιο τον δικαιούχο, προσβάλλει το νέο της εφεύρεσης.

Το γραφείο μας προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών για τον έλληνα καταθέτη. Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τεχνικών περιγραφών, την ετοιμασία των σχεδίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, καθώς και την προετοιμασία αλλά και παρακολούθηση του φακέλου από την κατάθεση έως την έκδοση του διπλώματος. Παράλληλα φροντίζουμε για την έγκαιρη ενημέρωσή σας, ώστε να μη χάσετε καμία σημαντική ημερομηνία, αναφορικά με την πορεία της κατοχύρωσής σας. Σε συνεργασία με το δίκτυο συνεργατών μας σε ολόκληρο τον κόσμο σας διασφαλίζουμε τη δυνατότητα έκδοσης Ευρωπαϊκού Διπλώματος (EP), Διπλώματος σύμφωνα με την Συνθήκη PCT ή μεμονωμένων Εθνικών Διπλωμάτων σε κάθε κράτος που εσείς επιθυμείτε. Η πολυετής εμπειρία μας στον χώρο της βιομηχανικής προστασίας σας εγγυάται τόσο την επιτυχή κατοχύρωση, όσο και την αποτελεσματική διασφάλιση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

Στις υπηρεσίες μας συγκαταλέγονται ακόμα η δυνατότητα αξιολόγησης νέων εφευρέσεων, αλλά και η διαχείριση και εμπορική εκμετάλλευση αυτών. Αν ήδη διαθέτετε διάφορα περιουσιακά στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε με την αξιολόγηση αυτών, ώστε να γνωρίζετε την πραγματική τους αξία.