Υποδείγματα Χρησιμότητας

Υποδείγματα Χρησιμότητας

Διασφαλίστε τα δικαιώματα που σας δίνει η κατοχύρωση ενός πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας.

Προστασία κάθε μικρής καινοτομίας ενός αντικειμένου

Με Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας κατοχυρώνονται τρισδιάστατα αντικείμενα, με καθορισμένο σχήμα και μορφή που δίνουν λύση σε τεχνικά προβλήματα και διαθέτουν τα χαρακτηριστικά του νέου και βιομηχανικά εφαρμόσιμου

Η κατοχύρωση μιας εφεύρεσης με πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας έχει ισχύ 7 ετών, αρκεί να πληρώνονται τα σχετικά τέλη διατήρησης, ενώ η προστασία αυτής ξεκινά από την επόμενη ημέρα κατάθεσης της αντίστοιχης αίτησης.

Μια από τις σημαντικές διαφορές ενός Π.Υ.Χ. και ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας, είναι ότι η κατοχύρωση ενός πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας γίνεται με ευθύνη του καταθέτη και χωρίς να γίνεται η ανάλογη έρευνα από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Παρόλα αυτά οι απαιτήσεις για την κατοχύρωση ενός Π.Υ.Χ. περιλαμβάνουν την κατάθεση ενός ολοκληρωμένου φακέλου, με τεχνική περιγραφή, αξιώσεις, περίληψη καθώς και σχέδια του προς κατοχύρωση αντικειμένου.

Η διαδικασία για την κατοχύρωση ενός πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας είναι απλή και πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος περίπου 6 μηνών. Παράλληλα το κόστος για την διαδικασία είναι χαμηλότερο, καθώς δεν απαιτούνται τα αντίστοιχα τέλη έρευνας.

Η εμπειρία έχει αποδείξει πως η κατοχύρωση με πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας είναι η ενδεδειγμένη κίνηση για μικρές εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν προϊόντα που συνεχώς μεταβάλλονται με μικρές διορθώσεις ή προσθήκες. Συνήθως τέτοια προϊόντα εντάσσονται στον τομέα των μηχανικών και μηχανολογικών εφευρέσεων.

Οι μηχανικοί του γραφείου μας, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους αλλά και την εμπειρία τους θα σας βοηθήσουν τόσο στη σύνταξη της τεχνικής περιγραφής, όσο και στην ετοιμασία ολόκληρου του φακέλου, ώστε να διασφαλίσετε τα δικαιώματα που απορρέουν από την κατοχύρωση ενός πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας.